Trang cá độ bóng đá tốt nhất Châu Á

Phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm thiết bị quét mã vạch cho trang cá độ bóng đá

Điều 1. Phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm thiết bị quét mã vạch cho trang cá độ bóng đá với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Chủ đầu tư: trang cá độ bóng đá .
  2. Tổng mức đầu tư: 48.180.000VNĐ (Bốn mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
  3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.
  4. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Trưởng Phòng TCKT, Trưởng Phòng TCHC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

tải quyết định: 4. Phê duyệt Dự toán.signed.signed

Chia sẻ: Email this to someone